Vilkår ifm. opgaveløsning


Vilkårene er gældende mellem Poul Dupont Christiansen – Rådgivende Ingeniør (PDC) og rekvirenten af opgaven.Overordnet er ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)” gældende som aftalegrundlag. Dog præciseres:

 • Delopgaver kan udføres af tredjemand
 • Der udvises sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger til 3. part
 • De ved løsning af opgaven fremkomne rapporter må af rekvirenten kun offentliggøres i deres helhed medmindre andet er aftalt
 • Kursusmateriale og lignende må ikke mangfoldiggøres
 • Rapporter kan forlanges tilbageleveret fra rekvirenten, såfremt der konstateres fejl eller mangler i disse.
 • Knowhow, som udvikles ifm opgaveløsningen kan blive anvendt ifm opgaveløsning for andre rekvirenter
 • Ved overskridelse af betalingstiden for tilgodehavender beregnes rente med 1 % pr. påbegyndt måned
 • Beordres af rekvirenten det aktuelle arbejde standset eller udskudt faktureres allerede udført arbejde samt udlæg efter regning
 • PDC er ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ifm løsning af opgaven. PDC er i intet tilfælde ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes PDC’s fejl eller forsømmelser
 • Et eventuelt erstatningsansvar (for rekvirentens direkte tab) kan højst være 4 gange det aktuelle honorar for opgaven
 • Bliver opgaven standset er der ingen ansvar for mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde
 • Ved flere udenbys opgaver fordeles rejseudgifter (udlæg og km-penge) og rejsetid ligeligt mellem de aktuelle opgaver. Opgavens varighed, omfang, aftaletidspunkt er således underordnet.
  Dvs ved 2 opgaver i fx København fordeles rejseudgifter ligeligt mellem de 2 opgaver
 • For enkelte kunder, som har svært med at betale, informere, sætte opgaven i gang, etc betales forud.
  10 – 40 timer + moms afhængig af den forventede aktivitets størrelse.
  Såfremt midlerne bliver anvendt og videre depositum skal indbetales, bliver kunderne orienteret i god tid